O projekcie

fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska

O projekcie

Projekt pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0017/15-00 z dnia 04.10.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 30.06.2018

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Cel główny projektu: Podjęcie samozatrudnienia przez 80 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego i utworzenie minimum 5 miejsc pracy w firmach powstałych dzięki projektowi w terminie do 30.06.2018 r.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
 1. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo  
 2. osoba powyżej 29 roku życia
 3. osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.  należąca co najmniej do jednej z następujących grup: a)  kobiety, b) osoby długotrwale bezrobotne, c) osoby niepełnosprawne, d) osoby w wieku od 50 roku życia,
 4. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego),
 5. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.
Kto nie może uczestniczyć w projekcie?
 1. osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 2. osoby, które były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i  nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
 3. osoby, które korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 4. osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 5. osoby, które pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,
 6. osoby, które pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,
 7. osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/Kandydatkę do projektu,
 8. osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny  i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.
 9. osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
Projekt adresowany jest w szczególności do kobiet (będą stanowić 60% uczestników). Grupą premiowaną w projekcie (dodatkowe punkty na etapie rekrutacji) są m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia w projekcie:
 1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC własnego biznesu” (40 godzin)
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu (6 godzin/uczestnika)
 3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) -  23 000 zł
 4. Finansowe wsparcie pomostowe - 1600 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Specjalistyczne wsparcia doradcze dotyczącego bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 10 godz. / uczestnika (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej)
Etapy rekrutacji uczestników projektu:

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach - pierwsza we wrześniu 2016 r. oraz druga na przełomie lutego i marca 2017 r. Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez 10 dni roboczych.

Rekrutacja uczestników projektu będzie składała się z następujących etapów:
1.    Etap I - Ocena formularzy rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) składanych przez Kandydatów
2.    Etap II - Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata

Etap I rekrutacji:
Ocena formularzy rekrutacyjnych dokonana zostanie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Zarząd Beneficjenta (PARR S.A.).

W trakcie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych punkty przyznawane będą za następujące kryteria:
1)    Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 42 pkt), w tym:
a)    opis planowanej oferty - max. 10 pkt
b)    opis rynku (w tym: klienci i konkurencja) - max. 10 pkt
c)    planowane wydatki - max. 5 pkt
d)    działania promocyjne - max. 5 pkt
e)    kwalifikacje zawodowe i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej - max. 12 pkt  
2)    Przynależność do grupy docelowej (max. 18 pkt.), w tym:
a)    osoba długotrwale bezrobotna - 8 pkt.
b)    osoba w wieku od 50 roku życia - 6 pkt.
c)    osoba niepełnosprawna - 4 pkt.

W ramach I etapu rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Etap II rekrutacji:
Podstawą zakwalifikowania do II etapu rekrutacji będzie liczba punktów zdobytych w ramach etapu I (w oparciu o złożony formularz rekrutacyjny). W każdej edycji projektu do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie łącznie 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn.

Etap II rekrutacji ma na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i będzie składał się z rozmowy z doradcą zawodowym oraz z testu badającego predyspozycje przedsiębiorcze kandydatów do projektu.

W ramach II etapu rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów, w tym 20 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym oraz 20 pkt. za test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata.

Liczba uczestników projektu:

W każdej edycji projektu zakwalifikowanych zostanie 45 osób, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn. Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych 90 osób, w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn.

Na potrzeby większej dostępności oferowanego w projekcie wsparcia, stworzone zostaną trzy tzw. Centra Szkoleniowo-Doradcze (zlokalizowane w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie), w których będą odbywały rozmowy kwalifikacyjne dotyczące udziału w projekcie oraz szkolenia i doradztwo.
Przyporządkowanie Uczestników Projektu do poszczególnych Centrów Szkoleniowo-Doradczych będzie odbywało się na podstawie miejsca zamieszkania kandydata (wskazanego w formularzu rekrutacyjnym), zgodnie z poniższym podziałem:
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze w Przemyślu - osoby zamieszkałe na terenie następujących powiatów: jarosławski, lubaczowski, przemyski, miasto Przemyśl, przeworski.
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze w Rzeszowie - osoby zamieszkałe na terenie następujących powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, rzeszowski, miasto Rzeszów, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg.
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze w Krośnie - osoby zamieszkałe na terenie następujących powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, miasto Krosno, leski, sanocki.

Definicje:

Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: - w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, - aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo -
to osoba która w  danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba od 50 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).

Członek rodziny - pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.